REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NADRUKOTEKA.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 16 LUTEGO 2017 ROKU.

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy nadrukoteka.pl prowadzony jest przez Bartosza Gila, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NO LIMIT Bartosz Gil, z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. 1 Maja 48/1 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5472023465, REGON 241017650 (dalej: Sprzedawca).
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Definicje.

2.1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
2.3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4. Konto - konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
2.5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
2.6. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2.7. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
2.13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
2.15. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
2.16. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nadrukoteka.pl.
2.17. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą No Limit Bartosz Gil, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5472023465, REGON 241017650.
2.18. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.19. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
2.20. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


3. Kontakt ze Sklepem.

3.1. Adres Sprzedawcy: Nadrukoteka.pl, ul. 1 Maja 48, 43-300, Bielsko-Biała.
3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@nadrukoteka.pl
3.3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank ING, numer konta 88 1050 1025 1000 0090 6446 1586. 
3.4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
3.5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach otwarcia sklepu tj. pomiędzy 9-17, od poniedziałku do piątku.

 

4. Wymagania techniczne.

4.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

5. Informacje ogólne.

5.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 6 niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
5.2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5.3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
5.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym i obscenicznym, godzących w dobra osobiste osób trzecich.

 

6. Zakładanie Konta w Sklepie.

6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
6.5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

7. Zasady składania Zamówienia.

7.1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

 

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności.

8.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

8.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

8.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

9. Wykonanie umowy sprzedaży.

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem 7 niniejszego Regulaminu.
9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9.3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

9.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 10 dni roboczych (w 99% będzie to czas poniżej 4 dni roboczych), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Każdorazowo, poza odbiorem osobistym, koszty przesyłki części produktów z zamówienia pokrywa klient.
9.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

9.6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9.7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
10.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
10.3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
10.4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
10.5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10.6. Skutki odstąpienia od Umowy:
- w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
- w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, koszt produktów.
10.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
10.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.9. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
10.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
10.11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10.12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. Reklamacja i gwarancja.

11.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
11.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, nie noszącą śladów użytkowania.
11.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
11.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
11.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji.
11.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
11.7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Klientów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Klientów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
12.2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

13. Dane osobowe w sklepie internetowym - polityka prywatności.

13.1. W momencie akceptacji niniejszego regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez usługodawcę.
13.2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
13.3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.
13.4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

13.5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
13.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
13.7. Sprzedawca/Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania) w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej) i bezpieczeństwa osób.
13.8. Sprzedawca/Administrator utrzymuje przetwarzane dane osobowe na serwerach iq.pl, firma ta świadczy usługi hostingowe i bazodanowe na rzecz Sprzedawcy. 
13.9. W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii. Jeśli nie życzą sobie Państwo plików cookies, prosimy wyłączyć obsługę tej funkcji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Po zablokowaniu lub dezaktywowaniu wyżej wspomnianych technologii nadal będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji na naszych stronach. Jednak pewne przydatne funkcje nie działają bez aktywnych plików cookies.  

 

14. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.
14.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami.
14.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
14.3.  W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
14.4. Klient nie będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
14.5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia opłaty za produkty i koszty dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
14.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
14.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
14.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Klientem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.


15. Postanowienia końcowe.

15.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
15.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej serwisu odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian regulaminu. Informacja ta będzie utrzymana przez okres co najmniej 30 dni. Użytkownicy posiadający dodatkową rejestrację w serwisie zostaną powiadomieni również za pomocą poczty elektronicznej o zmianie i konieczności jej akceptacji. Informacja o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 30 dni przed jej wprowadzeniem. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy. 
15.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Klienta, ustawy o ochronie danych osobowych.